ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހދ. ކުމުންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ މުބާރަކު މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އަޙުމަދު ޝަރީފް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢަމީން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
B10.1
47 | HDh. Kumundhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާޙީމް ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢަލީ އަންވަރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަބޫ ބަކުރު އިބްރާޙީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޢަބްދުލް ސަލާމް ޢަބްދުލް ކަރީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
މުޙައްމަދު އާދަމް
MRM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
ޢަލީ ޤާސިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
B10.1
47 | HDh. Kumundhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނުހާ ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ނަޝާ އާދަމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޝާއިދާ މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާމިނަތު މާޝާ އަނީސް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
B10.1
47 | HDh. Kumundhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
B10.1
47 | HDh. Kumundhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.2
478 | Hdh. Atoll Male' - 2
BT.3
479 | Hdh. Atoll Male' - 3
BT.4
480 | Hdh. Atoll Male' - 4
BT.5
481 | Hdh. Atoll Male' - 5
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
BT.7
605 | Hdh. Atholhu, Male'-7