ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. އުލިގަމު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު މުޢާޒު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙުސައިން ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A2.1
2 | HA. Uligamu - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިމާދު ޢަބްދުﷲ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަސަދުﷲ މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙުމަދު ފަޔާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
A2.1
2 | HA. Uligamu - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާތިމަތު ރިޒުނީ ޢަދުނާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޝާފިޔާ އަބޫބަކުރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ސުދާ އަދުނާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
A2.1
2 | HA. Uligamu - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A2.1
2 | HA. Uligamu - 1
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11