ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހދ. ވައިކަރަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ ޒާމިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
B12.1
49 | HDh. Vaikaradhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
YT.14
566 | Villimale' Ehenihen - 1
B9-6.3
569 | Kulhudhuffushi, Ehenihen-1
1
Others
YT.19
633 | Hulhumale', Ehenihen-19

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަބްދުﷲ ޝަރީފް
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަބްދުﷲ އަތޫފް
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަލީ ނަވީޒު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުހައްމަދު ނުހާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
B12.1
49 | HDh. Vaikaradhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
YT.14
566 | Villimale' Ehenihen - 1
B9-6.3
569 | Kulhudhuffushi, Ehenihen-1
1
Others
YT.19
633 | Hulhumale', Ehenihen-19

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝަހީދާ ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އާމިނަތު ޒީނިޔާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
B12.1
49 | HDh. Vaikaradhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
YT.14
566 | Villimale' Ehenihen - 1
B9-6.3
569 | Kulhudhuffushi, Ehenihen-1
1
Others
YT.19
633 | Hulhumale', Ehenihen-19

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާދަމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
B12.1
49 | HDh. Vaikaradhoo - 1
BT.1
477 | Hdh. Atoll Male' - 1
BT.6
604 | Hdh. Atholhu, Male'-6
YT.14
566 | Villimale' Ehenihen - 1
B9-6.3
569 | Kulhudhuffushi, Ehenihen-1
1
Others
YT.19
633 | Hulhumale', Ehenihen-19