ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. ތުލުސްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަސްލަމް މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޛުލްކިފުލި ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ޝާޔާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ކ. ތުލުސްދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H4.1
150 | K. Thulusdhoo - 1
H4.2
151 | K. Thulusdhoo - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ޝިފާޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުޙައްމަދު ޢިނާޞް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު އަޒްހާން ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޔޫޝަޢު ޖަމީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޙައިދަރު އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ކ. ތުލުސްދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H4.1
150 | K. Thulusdhoo - 1
H4.2
151 | K. Thulusdhoo - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ޝިއުނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފާޠިމަތު ސޫޒަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ނަޒްރާނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ރައިޙާނާ މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޚަދީޖާ ނިޒާރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ކ. ތުލުސްދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
H4.1
150 | K. Thulusdhoo - 1
H4.2
151 | K. Thulusdhoo - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H4.1
150 | K. Thulusdhoo - 1
H4.2
151 | K. Thulusdhoo - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2