ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. ރަސްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ނާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
U2.1
236 | AA. Rasdhoo - 1
U2.2
237 | AA. Rasdhoo - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ވަޙީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ނިޝާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުލް ޖަލީލް މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަބްދުﷲ އަނީލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
U2.1
236 | AA. Rasdhoo - 1
U2.2
237 | AA. Rasdhoo - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢަޒީމާ ޔޫސުފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޚަދީޖާ މުނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޒުހައިރާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
U2.1
236 | AA. Rasdhoo - 1
U2.2
237 | AA. Rasdhoo - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
U2.1
236 | AA. Rasdhoo - 1
U2.2
237 | AA. Rasdhoo - 2