ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. މާބައިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙަސަން ޢާދިލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ވިސާމު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
O3.1
306 | L. Maabaidhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙަސަން ޒަރީރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު އަޖުވަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުޙައްމަދު ވިޝާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޙަސަން ޙަމްދޫން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އިސްމާޢީލް ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޙުސައިން ސާޖިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
O3.1
306 | L. Maabaidhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އަމީނާ ޔޫސުފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ފާޠިމަތު ޢަޒުމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އާމިނަތު މޫސާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ފާޠިމަތު ލީޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު އިނާސާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާޠިމަތު ނަދުހާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
O3.1
306 | L. Maabaidhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O3.1
306 | L. Maabaidhoo - 1