ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. މޮޅަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސިނާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ސިނާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A3.1
3 | HA. Molhadhoo - 1
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙުމަދު ޝިޔާމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އަޙުމަދު ރިފާޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙުސައިން ސާމިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
A3.1
3 | HA. Molhadhoo - 1
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އައިމިނަތު އަރޫޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ސަފީނާ އަބްދުއްރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
A3.1
3 | HA. Molhadhoo - 1
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A3.1
3 | HA. Molhadhoo - 1
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11