ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ.ގާފަރު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

1000

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުބައްޝިރު ޖަލީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޝަޛްލީން ޖައުހަރީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
H2.1
146 | K. Gaafaru - 1
H2.2
147 | K. Gaafaru - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙަނީފް ޒާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އާއިޒް ޢަބްދުލް ރަޙީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު ސަމްޢާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
H2.1
146 | K. Gaafaru - 1
H2.2
147 | K. Gaafaru - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ލަމްޙާ ރިޔާޟް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް ޝަޒްނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ނާޠިޤާ އާދަމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
H2.1
146 | K. Gaafaru - 1
H2.2
147 | K. Gaafaru - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H2.1
146 | K. Gaafaru - 1
H2.2
147 | K. Gaafaru - 2
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2