ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ހޯރަފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ވަޙީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަލީ ޢާރިފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A4.1
4 | HA. Hoarafushi - 1
A4.2
5 | HA. Hoarafushi - 2
A4.3
6 | HA. Hoarafushi - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
‍AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙުމަދު އިމްދާޙު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާޙިމް ޝާކިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙުމަދު ރަޢޫފު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އަޙުމަދު ޒަކީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ނަސްމާ ނޫރައްދީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
A4.1
4 | HA. Hoarafushi - 1
A4.2
5 | HA. Hoarafushi - 2
A4.3
6 | HA. Hoarafushi - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
‍AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އައިމިނަތު ވިސާމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ނާޞިހާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސަލާމާ ޝަކީބް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފާޠިމަތު ފަދުނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ޖުލީސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ވަކީލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
A4.1
4 | HA. Hoarafushi - 1
A4.2
5 | HA. Hoarafushi - 2
A4.3
6 | HA. Hoarafushi - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
‍AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A4.1
4 | HA. Hoarafushi - 1
A4.2
5 | HA. Hoarafushi - 2
A4.3
6 | HA. Hoarafushi - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
‍AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11