ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. ހަންޏާމީދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢުބައިދުﷲ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މޫސާ ނާޡިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
I1.1
244 | ADh. Hangnaameedhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުހައްމަދު ޝާފީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ހަސަން އަޝްރަފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
I1.1
244 | ADh. Hangnaameedhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަދީޙާ ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޝައުނާ އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޝިފާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޝީރީން ޖަންނަތް އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސަމީރާ ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
I1.1
244 | ADh. Hangnaameedhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I1.1
244 | ADh. Hangnaameedhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2