ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. ދަނބިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް މިމްރާޙު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަލީ ޝަރީފް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޝަމީމް ޙަސަން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
O2.1
L. Dhanbidhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙުސައިން ޝަރީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޙުސައިން ފަޟީލު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އަޙްމަދު ޝާކިރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙްމަދު ޝާހިދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އަޙްމަދު ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަރީފު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: -6
%
votes
All
O2.1
L. Dhanbidhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒުބައިދާ އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މަރްޔަމް ރަޝީދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މަރްޔަމް ސާމިރާ
MRM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ޒުހާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙައްވާ ހަޝްމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
O2.1
L. Dhanbidhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
O2.1
L. Dhanbidhoo - 1