ވަގުތީ ނަތީޖާ

ގއ. ދާންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު ޢާޞިފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
P5.1
328 | GA. Dhaandhoo - 1
P5.2
329 | GA. Dhaandhoo - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޝަމްހީދު އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަސްލަމް ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އިސްމާޢީލް ޖަމީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އާޔަތުﷲ ނަޞީރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
P5.1
328 | GA. Dhaandhoo - 1
P5.2
329 | GA. Dhaandhoo - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ނަޞްރާ ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ނުޢުމާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢާޞިފާ ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޒަރީހާ މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
P5.1
328 | GA. Dhaandhoo - 1
P5.2
329 | GA. Dhaandhoo - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފުއާދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަހީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙަސަން ދީދީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
P5.1
328 | GA. Dhaandhoo - 1
P5.2
329 | GA. Dhaandhoo - 2
PT.1
526 | Ga. Atoll Male - 1
PT.2
527 | Ga. Atoll Male - 2
PT.3
528 | Ga. Atoll Male - 3
PT.4
529 | Ga. Atoll Male - 4
PT.5
530 | Ga. Atoll Male - 5
PT.6
622 | Ga. Atholhu, Male'-6
PT.7
623 | Ga. Atholhu, Male'-7
PT.8
624 | Ga. Atholhu, Male'-8