ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ސުޖާއު އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
U5.1
240 | AA. Bodufolhudhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ނާޝިދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާމިރު އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާދަމް ރިޔާޟު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަބްދުﷲ ރިފާޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙަސަން ނާފިޒު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
U5.1
240 | AA. Bodufolhudhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ޝާއިޤާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢާއިޝަތު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ފާޠިމަތު ޒީލިޔާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
U5.1
240 | AA. Bodufolhudhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
U5.1
240 | AA. Bodufolhudhoo - 1