ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. ކުނބުރުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ރާޝިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އަޙްމަދު ނަސީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
I3.1
246 | ADh. Kunburudhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ފަރުޙާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
ޢަލީ ޝަރީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ފަރީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިބްރާހީމް ނަހްޝަލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢަލީ ވަޙީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
All
I3.1
246 | ADh. Kunburudhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒުލައިޚާ ޒިދުނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޒުލައިޚާ ޝިމާނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ނިޢުމާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ސަމީނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝާޔާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މަރްޔަމް ސާދުނާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ފާޠިމަތު ނަޝީދާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
I3.1
246 | ADh. Kunburudhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I3.1
246 | ADh. Kunburudhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2