ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. އިހަވަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

1753

Voted

0%

Turnout

2305

Eligible

6

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙުމަދު ޞަބާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
A5.1
7 | HA. Ihavandhoo - 1
A5.2
8 | HA. Ihavandhoo - 2
A5.3
9 | HA. Ihavandhoo - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު އަޒްހަމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުﷲ އިރުޝާން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުޙައްމަދު އަރީބު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙުމަދު ރިޟުވާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޙަލީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ވިޝާޙު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢަލީ ރަމީޒު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
All
A5.1
7 | HA. Ihavandhoo - 1
A5.2
8 | HA. Ihavandhoo - 2
A5.3
9 | HA. Ihavandhoo - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ޝިފާޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޙަސީބަތު ސާނިޔާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝަޒްލާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާތިމަތު ޝަނީޒާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޙަލީމަތު ސުމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިނާޒާ އިބްރާޙިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
A5.1
7 | HA. Ihavandhoo - 1
A5.2
8 | HA. Ihavandhoo - 2
A5.3
9 | HA. Ihavandhoo - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A5.1
7 | HA. Ihavandhoo - 1
A5.2
8 | HA. Ihavandhoo - 2
A5.3
9 | HA. Ihavandhoo - 3
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11