ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. ކުނަހަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙައްސާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އަސްމާއު އަބޫ ބަކުރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަކީބް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
O11.1
L. Kunahandhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ޢާޒިމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙްމަދު ޙުސައިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޢަބްދުލް ސައްތާރު ޙުސައިން
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޟިރުޣާމް ސަޢީދު
DRP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިބްރާހީމް ޒާހިިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
O11.1
L. Kunahandhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަމީރާ ޢަބްދުލް ޞަމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ރަޝީދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އާމިނަތު ނިފާސާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ނިފާސާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ފަރީދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
O11.1
L. Kunahandhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O11.1
L. Kunahandhoo - 1