ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކ. ގުރައިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަބްދުލް މަޖީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ލިއުޝާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
H9.1
160 | K. Guraidhoo - 1
H9.2
161 | K. Guraidhoo - 2
H9.3
735 | K. Guraidhoo-3
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ޝަމީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އިބްރާހީމް ޝަލީޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޙުސައިން ނިހާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޙަމީޒު މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
H9.1
160 | K. Guraidhoo - 1
H9.2
161 | K. Guraidhoo - 2
H9.3
735 | K. Guraidhoo-3
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ޒިރުފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ޘަމްރާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އާމިނަތު ނަދާ ޢާޡިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މަރްޔަމް ޝުޒާނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
H9.1
160 | K. Guraidhoo - 1
H9.2
161 | K. Guraidhoo - 2
H9.3
735 | K. Guraidhoo-3
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިމާލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
H9.1
160 | K. Guraidhoo - 1
H9.2
161 | K. Guraidhoo - 2
H9.3
735 | K. Guraidhoo-3
HT.1
504 | K. Atoll Male' - 1
HT.2
505 | K. Atoll Male' - 2