ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރ. އަލިފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް ޢިމްރާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
E1.1
89 | R. Alifushi - 1
E1.2
90 | R. Alifushi - 2
E1.3
91 | R. Alifushi - 3
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަޙްމަދު އަޔާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިބްރާހީމް ޛަހީން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
E1.1
89 | R. Alifushi - 1
E1.2
90 | R. Alifushi - 2
E1.3
91 | R. Alifushi - 3
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ޢަރީފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އާމިނަތު ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢާޤިޞާ ވަޙީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
E1.1
89 | R. Alifushi - 1
E1.2
90 | R. Alifushi - 2
E1.3
91 | R. Alifushi - 3
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޞިފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
E1.1
89 | R. Alifushi - 1
E1.2
90 | R. Alifushi - 2
E1.3
91 | R. Alifushi - 3
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9