ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. މަހިބަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރަޝާދު ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޒަޢީމާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
I4.1
247 | ADh. Mahibadhoo - 1
I4.2
248 | ADh. Mahibadhoo - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ރަޒާން ރާމިޒު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިބްރާހީމް ޝާޠިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު މައުމޫން
AP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އާދަމް މުޝްތަރުޝިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މަބްރޫކް އަޙްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
މޫސާ ރަމްޒީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
All
I4.1
247 | ADh. Mahibadhoo - 1
I4.2
248 | ADh. Mahibadhoo - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މުނީފާ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޝައުފާ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޞަފާ ޤާސިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޙައްވާ ރޯޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
I4.1
247 | ADh. Mahibadhoo - 1
I4.2
248 | ADh. Mahibadhoo - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I4.1
247 | ADh. Mahibadhoo - 1
I4.2
248 | ADh. Mahibadhoo - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2