ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. މަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސަޢީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ސާޖިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
I5.1
249 | ADh. Mandhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލްހާދީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
ޢައްބާސް ސަޢުދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 22
%
votes
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޚާލިދު ޙަސަން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އާދަމް ނަޞީރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
އިބްރާހީމް ފިޒުނާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އަޙްމަދު ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަމީރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
I5.1
249 | ADh. Mandhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ނިރާސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޝަހީމާ ޝިހާބު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ވަޙީދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ނަޡުމާ ޝިހާބު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާއިޝަތު އިނާޝާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
I5.1
249 | ADh. Mandhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I5.1
249 | ADh. Mandhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2