ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. އުކުޅަސް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރިޟްވާން ޝަރީފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޝައުކަތު އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
U3.1
238 | AA. Ukulhas - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ރައިޝަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު މުޢީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙުސައިން ރިޔާޟް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުޙައްމަދު ޙުސްނީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
U3.1
238 | AA. Ukulhas - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ގުރައިޝާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޝިރްމީނާ އިބްރާހީމް
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ސިޔާޛާ ނަޢީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޒަހުރާ ޢާމިރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އއ. އުކުޅަސް
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
U3.1
238 | AA. Ukulhas - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
U3.1
238 | AA. Ukulhas - 1