ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ކެލާ

0

Invalid

0

Valid

791

Voted

0%

Turnout

1658

Eligible

3

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ޙަމީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
A6.1
10 | HA. Kelaa - 1
A6.2
11 | HA. Kelaa - 2
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ބަދީއުއްސަލާމް އާދަމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާދަމް ޣުފްރާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޢައްވަޒް ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ސާޖިދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
A6.1
10 | HA. Kelaa - 1
A6.2
11 | HA. Kelaa - 2
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޒިރާ ޢަލީމަނިކު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢާއިޝަތު މިޒްނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޙައްވާ ޢަބްދުﷲ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް ރިސްވާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
A6.1
10 | HA. Kelaa - 1
A6.2
11 | HA. Kelaa - 2
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A6.1
10 | HA. Kelaa - 1
A6.2
11 | HA. Kelaa - 2
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11