ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. ފެންފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
I8.1
253 | ADh. Fenfushi - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު މޫސާ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާހީމް މޫސާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަބޫބަކުރު ޝިފާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
All
I8.1
253 | ADh. Fenfushi - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޚަދީޖާ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޝީޒާ ވަޙީދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޚަދީޖާ ޞަދުފާ އަބޫބަކުރު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޒަޢީމާ މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ކުލްޘޫމް ޚާލިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ހުދާ އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޞަފިއްޔާ ޢަލީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
I8.1
253 | ADh. Fenfushi - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I8.1
253 | ADh. Fenfushi - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2