ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. މަތިވެރި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު އަސްލަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
U5.1
239 | AA. Mathiveri - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙުސައިން ނިހާނު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙުސައިން ޝަރީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަލީ ނާފިޛު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
U5.1
239 | AA. Mathiveri - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޞިފާނާ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް ޝާނިޔާ އާދަމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ނާޝިދާ މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޞިފްޒާ އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
U5.1
239 | AA. Mathiveri - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
U5.1
239 | AA. Mathiveri - 1