ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހއ. ވަށަފަރު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙުމަދު މުޢީން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
A7.1
12 | HA. Vashafaru - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުﷲ އިބްތިޝާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އަޙުމަދު ޝާޠިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޙަސަން މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
A7.1
12 | HA. Vashafaru - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝަމްރާ އަޙުމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އާމިނަތު ދިފްލީނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އާމިނަތު ފަޟުލާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢަޒުމާ އަޙުމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
A7.1
12 | HA. Vashafaru - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މޫސާ ޝަފީޤު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
A7.1
12 | HA. Vashafaru - 1
AT.1
468 | Ha. Atoll Male' - 1
AT.2
469 | Ha. Atoll Male' - 2
AT.3
470 | Ha. Atoll Male' - 3
AT.4
471 | Ha. Atoll Male' - 4
AT.5
472 | Ha. Atoll Male' - 5
AT.6
473 | Ha. Atoll Male' - 6
AT.7
474 | Ha. Atoll Male' - 7
AT.8
475 | Ha. Atoll Male' - 8
AT.9
476 | Ha. Atoll Male' - 9
AT.10
602 | Ha. Atoll, Male'-10
AT.11
603 | Ha. Atholhu, Male'-11