ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. މާާމެންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ރަމީޒް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
O9.1
L. Maamendhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް ރަމީޒު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޔޫސުފް ޖަޛްލާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އިބްރާހީމް ޝާމިލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޔޫސުފް ޖަޛްލާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
O9.1
L. Maamendhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް ނަތާޝާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ނަސްމާ ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މަރްޔަމް ޚަތުމާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
O9.1
L. Maamendhoo - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O9.1
L. Maamendhoo - 1