ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. ދަނގެތި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
I6.1
250 | ADh. Dhangethi - 1
I6.2
251 | ADh. Dhangethi - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލް މަޖީދު މާހިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޙާމިދު އިބްރާހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އިބްރާހީމް ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢިމްރާން އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ރަމްޒީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
I6.1
250 | ADh. Dhangethi - 1
I6.2
251 | ADh. Dhangethi - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަރްޔަމް ނަޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ނަޢީމާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ފަޟްލާ ސަޢީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
I6.1
250 | ADh. Dhangethi - 1
I6.2
251 | ADh. Dhangethi - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I6.1
250 | ADh. Dhangethi - 1
I6.2
251 | ADh. Dhangethi - 2
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2