ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. މާޅޮސް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިސްމާއިލް ނަސީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
އއ. މާޅޮސް
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
U7.1
242 | AA. Maalhos - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ފަޒީލް އަހްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފަޒީލް އަހްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
U7.1
242 | AA. Maalhos - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ޢާޞިފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އާމިނަތު ޝިއުނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙައްވާ ޒަހުރާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
U7.1
242 | AA. Maalhos - 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
U7.1
242 | AA. Maalhos - 1