ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. ދިއްދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
I9.1
254 | ADh. Dhidhdhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު އާދަމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޣައްޝާން ޢަބްދުﷲ
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޙުސައިން ޔޫސުފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
I9.1
254 | ADh. Dhidhdhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ރަޝީދާ އާދަމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އުއްމުހާނީ ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ރުޤިއްޔާ ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
I9.1
254 | ADh. Dhidhdhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I9.1
254 | ADh. Dhidhdhoo - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2