ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ހިތާދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްބާސިޠު ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މުޢާޛު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
F10.1
127 | B. Hithaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ފާޟިލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އަންވަރު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ނާޡިމް އިބްރާހީމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ސަމްޢޫން ޢަބްދުލްޤާދިރު
MRM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
F10.1
127 | B. Hithaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒަރީނާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ރީޝާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޝިފާނާ ސަޢީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ނާޞިރާ މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
F10.1
127 | B. Hithaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
F10.1
127 | B. Hithaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6