ވަގުތީ ނަތީޖާ

އދ. ދިގުރަށް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ފަޔާޟް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އިބްރާހީމް ޢުޘްމާނު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
I7.1
252 | ADh. Dhigurah - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ޤާސިމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
All
I7.1
252 | ADh. Dhigurah - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސަނާ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ސާރަތު އާދަމް
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
I7.1
252 | ADh. Dhigurah - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ނާޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
I7.1
252 | ADh. Dhigurah - 1
IT.1
508 | Adh. Atoll Male' - 1
IT.2
509 | Adh. Atoll Male' - 2