ވަގުތީ ނަތީޖާ

ލ. ކަލައިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
O12.1
320 | L. Kalaidhoo - 1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ސާއިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އިބްރާހީމް މާޖިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އަޙްމަދު ފަރުޙާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އިބްރާހީމް ޢަބްދުލް ޙަސީބް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަރީފު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
O12.1
320 | L. Kalaidhoo - 1

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝިޔާމާ ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މަރްޔަމް ޙަނީފާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢާއިޝަތު ސާފިޔާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ރަޙީމާ ޔޫސުފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މަރްޔަމް ޒަހުރާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
O12.1
320 | L. Kalaidhoo - 1

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ޝާހީން އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
O12.1
320 | L. Kalaidhoo - 1