ވަގުތީ ނަތީޖާ

އއ. ފެރިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝިޔާން މުޙައްމަދު އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ވަސީމާ މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިސްމާޢީލް ޝާހު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
241 | AA. Feridhoo - 1
241 | AA. Feridhoo - 1
UT.1
506 | Aa. Atoll Male' - 1
UT.2
507 | Aa. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ނާޡިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޒާހިރު ނަޞީރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަޙްމަދު ޞަބާޙު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޢަބްދުލް މަޖީދު މޫސާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
241 | AA. Feridhoo - 1
241 | AA. Feridhoo - 1
UT.1
506 | Aa. Atoll Male' - 1
UT.2
507 | Aa. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ދޫމާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް ޢާހިދާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
241 | AA. Feridhoo - 1
241 | AA. Feridhoo - 1
UT.1
506 | Aa. Atoll Male' - 1
UT.2
507 | Aa. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޢިމާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
ޙުސައިން އަރުސަލާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
241 | AA. Feridhoo - 1
241 | AA. Feridhoo - 1
UT.1
506 | Aa. Atoll Male' - 1
UT.2
507 | Aa. Atoll Male' - 2