ވަގުތީ ނަތީޖާ

މ. ނާލާފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އަޙްމަދު ޒުބައިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
K5.1
268 | M. Naalaafushi - 1
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ސަޢީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިބްރާހީމް މުޢާޛު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
އަޙްމަދުފުޅު (ބަކާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢާއިޝަތު ނިސްރީން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާހީމް ޒުހައިދު (ޖާނު)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މ. ނާލާފުށި
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
K5.1
268 | M. Naalaafushi - 1
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ރިފްޤާ (ރިފޫ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އާމިނަތު ނިއުސާ (ނިއުޝާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޙައްވާ ރާމިޒު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މުރުޝިދާ ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
K5.1
268 | M. Naalaafushi - 1
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ނިމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
K5.1
268 | M. Naalaafushi - 1
K6.1
269 | M. Kolhufushi - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3