ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރ. އިނގުރައިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ޖަލީލު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
E12.1
108 | R. In'guraidhoo - 1
E12.2
109 | R. In'guraidhoo - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ޢިބާދުﷲ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޒުހައިރު ޢަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަކީބު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
All
E12.1
108 | R. In'guraidhoo - 1
E12.2
109 | R. In'guraidhoo - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާޠިފާ އަބޫބަކުރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އާމިނަތު ވަޖީހާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ސީޒާ ޢަބްދުލްޙަކީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފާޠިމަތު ޙިޝްމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
E12.1
108 | R. In'guraidhoo - 1
E12.2
109 | R. In'guraidhoo - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޞިފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
E12.1
108 | R. In'guraidhoo - 1
E12.2
109 | R. In'guraidhoo - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9