ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތ. ހިރިލަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލް ޖަލީލް އިސްމާޢީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އަޙްމަދު ރިޟާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މުޙައްމަދު ޖަލާލު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
N8.1
296 | Th. Hirilandhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އާދަމް ވަޙީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޙުސައިން ޝާމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ސާޖިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޢަލީ އަސްޢަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
All
N8.1
296 | Th. Hirilandhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝަހީދާ މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ފާޠިމަތު ސަޢީދާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ނަޢީމާ ޙުސައިން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ފާޠިމަތު ޝާޒްލީން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
އިޝާރާ އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޢާއިޝަތު ޝިމާދާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޤަމަރުލް ނިސާ ޢަބްދުލް ވައްހާބު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ޢާއިޝަތު ރިސާލާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
N8.1
296 | Th. Hirilandhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޤަމަރިއްޔާ ޢަލީ (ގަމަރު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
N8.1
296 | Th. Hirilandhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8