ވަގުތީ ނަތީޖާ

މ. ރަތްމަންދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ވަދީފް
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އިސްމާޢީލް ނާހިދު (އިއްސެ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
K1.1
263 | M. Raiymandhoo - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙުސައިން ޚަލީލު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުޙައްމަދު މިހާދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ރިޔާޟް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
K1.1
263 | M. Raiymandhoo - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޝިޔާޒާ ޢަބްދުﷲ މާޖިދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ފާޠިމަތު ޒަހީރާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ފާޠިމަތު ލިއުޝާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
K1.1
263 | M. Raiymandhoo - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ނިމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
K1.1
263 | M. Raiymandhoo - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3