ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ކިހާދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ފަޟީލް (ފަޒީލް)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޙުސައިން ޝާފިޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
F4.1
117 | B. Kihaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ރަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
ނަޡުމީ އާދަމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަރީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުޙައްމަދު ޤާސިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
F4.1
117 | B. Kihaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާޠިމަތު ރިޒުލާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޝާޢިރާ މޫސާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
މަރްޔަމް ނާޞިޙާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
F4.1
117 | B. Kihaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު އަފްރާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ޝަކީލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
F4.1
117 | B. Kihaadhoo - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6