ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. ހޮޅުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު ފާރިޝް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
D11.1
83 | N. Holhudhoo - 1
D11.2
84 | N. Holhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙުސައިން ޞަބާޙް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު އިރުފާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުޙައްމަދު ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ސާއިބު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
D11.1
83 | N. Holhudhoo - 1
D11.2
84 | N. Holhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު މިންނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޢާޢިޝަތު ޙަސްމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މަރްޔަމް ވަޙީދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
D11.1
83 | N. Holhudhoo - 1
D11.2
84 | N. Holhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ނ. ހޮޅުދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ނ. ހޮޅުދޫ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D11.1
83 | N. Holhudhoo - 1
D11.2
84 | N. Holhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5