ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތ. އޮމަދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހާރޫން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އަޙްމަދު ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
N13.1
303 | Th. Omadhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޝާޒް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
ޖާވީދު ޙަސަން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އަޙްމަދު ޝަރީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު ސިނާން
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
ޠާރިޤު މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ރަޝާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
All
N13.1
303 | Th. Omadhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޙަސްރަތު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މުއުމިނާ ޢަބްދުލް ރަޙްމާނު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ސަމިއްޔާ ޢަދުނާނު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާޤިޞާ ޢަބްދުލް ލަޠީފް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
އާމިނަތު ޝިފާޒާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ސުހާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
N13.1
303 | Th. Omadhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޤަމަރިއްޔާ ޢަލީ (ގަމަރު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
N13.1
303 | Th. Omadhoo - 1
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8