ވަގުތީ ނަތީޖާ

ބ. ކުޑަރިކިލު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ޢާޞިފް މޫސާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
All
F1.1
114 | B. Kudarikilu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް މިޞްފާޙް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
އިބްރާހީމް ނަޝީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ސިފާން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޙަސަން ޝާކިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
All
F1.1
114 | B. Kudarikilu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

މަޢުޞޫމާ ޢާޞިމް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޝާމިލާ މުޙައްމަދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ފާޠިމަތު ޖީޒާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ރައުފާ ފަތުޙީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އާމިނަތު މުސްލިމާ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
F1.1
114 | B. Kudarikilu - 1
FT.1
496 | B. Atoll Male' - 1
FT.2
497 | B. Atoll Male' - 2
FT.3
498 | B. Atoll Male' - 3
FT.4
499 | B. Atoll Male' - 4
FT.5
612 | B. Atholhu, Male'-5
FT.6
613 | B. Atholhu, Male'-6