ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރ. މަޑުއްވަރީ

0

Invalid

0

Valid

913

Voted

0%

Turnout

1734

Eligible

2

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝިހާމް (ޝިހާމް)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
އަޙްމަދު ރަފީޢު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޙައްމަދު ޞާދިޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
E11.1
106 | R. Maduvvari - 1
E11.2
107 | R. Maduvvari - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙަސަން ޢާރިފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
އަޙްމަދު އަޝްރަފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ނިޝާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އާޔަތުﷲ ނަޢީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
E11.1
106 | R. Maduvvari - 1
E11.2
107 | R. Maduvvari - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ޛިހުނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ފާޠިމަތު ޢާޞިފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އާމިނަތު ނާއިދާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މަރްޔަމް ނާޝިދާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
E11.1
106 | R. Maduvvari - 1
E11.2
107 | R. Maduvvari - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޞިފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
E11.1
106 | R. Maduvvari - 1
E11.2
107 | R. Maduvvari - 2
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9