ވަގުތީ ނަތީޖާ

މ. މަޑުއްވަރި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ނަދީމް އަޙްމަދު (ޒަރީނާގެ މުޙައްމަދު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އިސްމާޢީލް ނާފިޢު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
K8.1
271 | M. Maduvvari - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙަސަން މަޙާސިން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ސިރާޖް (ސިރާޖު ދޮންބެ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާހީމް އަސްލަމް ޢަލީ (ސަމްސިއްޔާގެ އަސްލަމް)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިބްރާހީމް ނިޝާމް (ކައުންޓޭ)
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
K8.1
271 | M. Maduvvari - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ފާޠިމަތު ޝަރާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ޙައްވާ އިލްހާމާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޝަޒިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު (ކާބޭޢަފޫރުގެ ޝަޒިއްޔާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޢާއިޝަތު ޢަލީ (ހުޅަގުގޭ އައިސާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
K8.1
271 | M. Maduvvari - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ނިމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
K8.1
271 | M. Maduvvari - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2
KT.3
615 | M. Atholhu, Male'-3