ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. ވެލިދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢާޠިފް ޙުސައިން
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުޙައްމަދު އާތިކް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
All
D13.1
86 | N. Velidhoo - 1
D13.2
87 | N. Velidhoo - 2
D13.3
88 | N. Velidhoo - 3
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޢަލީ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޢަލީ ސިމާޙު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
ޢަބްދުﷲ ފާއިޤު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
All
D13.1
86 | N. Velidhoo - 1
D13.2
87 | N. Velidhoo - 2
D13.3
88 | N. Velidhoo - 3
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޙާފިޒާ އިބްރާހިމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
ޖީހާން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
ތަޢުފީޤާ ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
ފާޠިމަތު ރީނާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
D13.1
86 | N. Velidhoo - 1
D13.2
87 | N. Velidhoo - 2
D13.3
88 | N. Velidhoo - 3
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙުމަދު ހަމްދާން ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
D13.1
86 | N. Velidhoo - 1
D13.2
87 | N. Velidhoo - 2
D13.3
88 | N. Velidhoo - 3
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5