ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރ. ފައިނު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
E14.1
112 | R. Fainu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙަސަން ވަޙީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
E14.1
112 | R. Fainu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޢާއިޝަތު ރައިޙާނާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
އާމިނަތު ސިޒްނާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ޢާޞިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
E14.1
112 | R. Fainu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޞިފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
E14.1
112 | R. Fainu - 1
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
491 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9