ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރ. ދުވާފަރު

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާހު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޙަސަން ޙަކީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
E7.1
99 | R. Dhuvaafaru - 1
E7.2
100 | R. Dhuvaafaru - 2
E7.3
101 | R. Dhuvaafaru - 3
E7.4
102 | R. Dhuvaafaru - 4
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
490 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ނާޞިޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 22
%
votes
އަޙްމަދު ސަމޫޙް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 19
%
votes
މުޙައްމަދު ފަރުޙާން
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 21
%
votes
އިޒްމީލް އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 18
%
votes
ޢަބްދުﷲ ނަޡީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
މުޙައްމަދު ޝާމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޢަލީ ފަޔާޟް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އިބްރާހީމް ނަދީމް އާދަމް (ރިކޫބެ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 20
%
votes
އިޔާދު ސަޚާއު (ސަހާބެ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޢަލީ ޝަރީފު (ކަރުމާ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
All
E7.1
99 | R. Dhuvaafaru - 1
E7.2
100 | R. Dhuvaafaru - 2
E7.3
101 | R. Dhuvaafaru - 3
E7.4
102 | R. Dhuvaafaru - 4
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
490 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޙުސައިން ނާޞިފު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
E7.1
99 | R. Dhuvaafaru - 1
E7.2
100 | R. Dhuvaafaru - 2
E7.3
101 | R. Dhuvaafaru - 3
E7.4
102 | R. Dhuvaafaru - 4
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
490 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ރ. ދުވާފަރު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
E7.1
99 | R. Dhuvaafaru - 1
E7.2
100 | R. Dhuvaafaru - 2
E7.3
101 | R. Dhuvaafaru - 3
E7.4
102 | R. Dhuvaafaru - 4
ET.1
490 | R. Atoll Male' - 1
ET.2
490 | R. Atoll Male' - 2
ET.3
492 | R. Atoll Male' - 3
ET.4
493 | R. Atoll Male' - 4
ET.5
494 | R. Atoll Male' - 5
ET.6
495 | R. Atoll Male' - 6
ET.7
609 | R. Atholhu, Male'-7
ET.8
610 | R. Atholhu, Male'-8
ET.9
611 | R. Atholhu Male'-9