ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރަޢޫފު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢަލީ މަޢުޞޫމު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
All
D2.1
72 | N. Ken'dhikulhudhoo - 1
D2.2
73 | N. Ken'dhikulhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
‍DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙަސަން މުޙައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
ޞަފްވަތު އަޙްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
ޙުސައިން ޢަފީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
All
D2.1
72 | N. Ken'dhikulhudhoo - 1
D2.2
73 | N. Ken'dhikulhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
‍DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ޒުލައިޚާ ޙަމްނާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
މަރްޔަމް ރިފާޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
މަރްޔަމް މުރުޝިދާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D2.1
72 | N. Ken'dhikulhudhoo - 1
D2.2
73 | N. Ken'dhikulhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
‍DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙުމަދު ހަމްދާން ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
D2.1
72 | N. Ken'dhikulhudhoo - 1
D2.2
73 | N. Ken'dhikulhudhoo - 2
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
‍DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5