ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތ. ތިމަރަފުށި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަރީފް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް (ހޮޑާ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
ޢާލިމް ޢަބްދުލްވައްހާބް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
N10.1
298 | Th. Thimarafushi - 1
N10.2
299 | Th. Thimarafushi - 2
N10.3
300 | Th. Thimarafushi - 3
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އިބްރާހީމް ޝިހާބު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
ޢަލީ ޝާހް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
މުޙައްމަދު އަފުލަޙު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
މުޙައްމަދު ޢިމާދު
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
All
N10.1
298 | Th. Thimarafushi - 1
N10.2
299 | Th. Thimarafushi - 2
N10.3
300 | Th. Thimarafushi - 3
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

އާމިނަތު ޢާރިފާ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
ސަމިއްޔާ އާދަމްފުޅު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
މަރްޔަމް ސަބާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
މަރްޔަމް ޢިނާޝާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
All
N10.1
298 | Th. Thimarafushi - 1
N10.2
299 | Th. Thimarafushi - 2
N10.3
300 | Th. Thimarafushi - 3
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
ޤަމަރިއްޔާ ޢަލީ (ގަމަރު)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
All
N10.1
298 | Th. Thimarafushi - 1
N10.2
299 | Th. Thimarafushi - 2
N10.3
300 | Th. Thimarafushi - 3
NT.1
517 | Th. Atoll Male' - 1
NT.2
518 | Th. Atoll Male' - 2
NT.3
519 | Th. Atoll Male' - 3
NT.4
520 | Th. Atoll Male' - 4
NT.5
521 | Th. Atoll Male' - 5
NT.6
617 | Th. Atholhu, Male'-6
NT.7
618 | Th. Atholhu, Male'-7
NT.8
619 | Th. Atholhu, Male'-8