ވަގުތީ ނަތީޖާ

ނ. ކުޑަފަރި

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަލީ ޝަމީމް މުހައްމަދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D4.1
75 | N. Kudafari - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢަލީ ޙަސަން (ޢަލީ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
މުޞްލިޙު ފަހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
ނަޞްރުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
All
D4.1
75 | N. Kudafari - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ހުމާމު އުބްދުއްރަހީމް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
އަރޫޝާ އަބްދުﷲ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
ދިމްޝާ އަބްދުލްމަޖީދު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
D4.1
75 | N. Kudafari - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
އަޙުމަދު ހަމްދާން ނާޞިރު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
D4.1
75 | N. Kudafari - 1
DT.1
486 | N. Atoll Male' - 1
DT.2
487 | N. Atoll Male' - 2
DT.3
488 | N. Atoll Male' - 3
DT.4
489 | N. Atoll Male' - 4
DT.5
608 | N. atholhu Male'-5