ވަގުތީ ނަތީޖާ

މ. މުލައް

0

Invalid

0

Valid

0

Voted

0%

Turnout

0

Eligible

0

Box Counted

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ޒަޢީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 6
%
votes
އަޙްމަދު ޖަމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 5
%
votes
މ. މުލައް
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ:
%
votes
All
K3.1
265 | M. Mulah - 1
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޢުމަރު ޖަމީލް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 12
%
votes
އިބްރާހީމް ނަދީމް (ފިޑޯ)
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 14
%
votes
އަޙްމަދު މުބާރިކް
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 15
%
votes
ޢަލީ އިބްރާހީމް
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 16
%
votes
ޙުސައިން ރަޝީދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 13
%
votes
އަޙްމަދު ޝަމީމް (އަންޑޭ)
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 17
%
votes
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 11
%
votes
All
K3.1
265 | M. Mulah - 1
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތައް

ސާމިޔާ މުޙައްމަދު
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 9
%
votes
އާމިނަތު ޢަލީ
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 10
%
votes
އާމިނަތު ޚަލީލާ
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 8
%
votes
ޝަފީޤާ ނަޞީރު
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 7
%
votes
All
K3.1
265 | M. Mulah - 1
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަސަން
PPM
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 4
%
votes
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
JP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 2
%
votes
މުޙައްމަދު ނިމާލް
MDP
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 3
%
votes
އިބްރާހީމް ޒަކީ
IND
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ: 1
%
votes
All
K3.1
265 | M. Mulah - 1
K4.1
267 | M. Muli - 1
KT.1
511 | M. Atoll Male' - 1
KT.2
512 | M. Atoll Male' - 2